Logopedická intervence

1-Dechová cvičení, nácvik správného dýchání a správné polohy těla při dýchání.

2-Fonační a artikulační cvičení u zrcadla s pomocí zvuků zvířat i věcí.

3-Cvičení správného postavení a motoriky mluvidel.

4-Třídění dle obsahu, procvičování logického myšlení, porozumění řeči, zrakového i sluchového vnímání, cvičení posloupnosti.

5-Půlené obrázky, dvouslabičná slova, rozvoj aktivní slovní zásoby.

6-Čtení vět s pomocí obrázků se spojkou A, I, slabikou MÁ.

7-Nácvik AAK s pomocí systému Znak do řeči.

8-Využití tabletu a výukových programů na rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby, popis obrázků i děje verbální formou, znakem, gestem.