Metody práce

Logopedie

Logopedie v ZŠ speciální 

Logopedická péče probíhá individuálně. V rámci ní je používán klasický komunikační program – piktogramy, obrázkový systém, komunikační tabulky i VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém).

Logoped pomáhá s odstraněním salivace a pracuje s metodami:

 • Neuromotorická terapie podle Castillo Moralese (orofaciální regulační terapie) – stimulace v obličejové oblasti
 • Synergická reflexní terapie – SRT Dr. Pfaffenrot
  • slučuje:
   • elementy z akupresury
   • reflexní masáže rukou, nohou a hlavy
   • chiroterapii
   • myofaciální techniky
   • korekce patologického držení páteře a končetin
  • je určena k předcházení těžkých deformit
  • zvyšuje efektivitu rehabilitačních mechanik

Logopedie v MŠ speciální 

Logopedická péče v mateřské škole speciální probíhá každý den dle rozpisu. Nejedná se pouze o individuální výuku, ale péče logopedky prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem:

 • správná poloha při jídle a metodika krmení těžce postižených dětí
 • podpora správného dýchání
 • metody komentování při různých činnostech
 • rytmizace při hudebních činnostech
 • reakce na pokyny
 • stimulace k navození komunikace apod. 

Strukturované učení

Strukturované učení vychází ze speciálně výchovně vzdělávacího programu – Teach programu, který vznikl v Severní Karolíně a vychází z potřeb žáků a specifik autistické poruchy. Program je ve světě aplikován již 30 let.

Výhody strukturovaného učení

 • Metodika strukturovaného učení akceptuje zvláštnosti autistického myšlení a přizpůsobuje se specifikům žáka (žák se tedy nepřizpůsobuje osnovám, jak to bývá v ČR obvyklé).
 • Svět, který žák díky svému handicapu vnímá jako chaos, se stává předvídatelný v prostoru i čase, snižuje se stresová zátěž, žák je schopen vstřebávat nové informace.
 • Rozvíjejí se schopnosti a dovednosti žáka.
 • Díky pocitu soběstačnosti se rozvijí sebevědomí žáka.
 • Pracuje se s nácvikem samostatnosti, která je v dospělém věku velmi potřebná.
 • Dochází k redukci problémového chování (agresivity, záchvatů vzteku, negativismu).
 • Zmírňuje či eliminuje se kognitivní deprivace, která je daná přítomností poruchy.
 • Medikaci psychofarmaky je možné snížit či po dohodě s lékařem zcela vysadit.

VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém)

Jedná se o komunikační systém určený pro méně komunikativní děti a pro děti autistické. Základem je výměna fyzické věci – nejprve pamlsku, následně různých potřeb – za obrázek.

Tato komunikace je velmi motivující – dítě dostává to, co opravdu chce. Jakmile pochopí princip výměny, nahrazuje se „odměna“ smysluplnými komunikačními symboly. Metoda je vhodná i pro těžce mentálně postižené děti.

Dramatická výchova

Formou hry se děti seznamují s různými příběhy a pohádkami. Ty jsou následně zpracovány do divadelního tvaru. S představením prezentují školu na různých akcích, a tím se začleňují do společnosti.

Socializace probíhá při samotném nácviku, protože se setkávají děti z různých tříd, i při vystoupeních v mimoškolním prostředí.

Smyslová výchova v solné jeskyni

Podařilo se pro naše děti zajistit pravidelnou návštěvu solné jeskyně DAY Spa na ulici Cejl. Je to nová, originální a účinná metoda využití kombinace solí Mrtvého moře, himalájských solných krystalů, jodobromové soli z Polska a solankových vodopádů.

Tato terapie je určena především imobilním žákům, kteří jsou při pobytu v jeskyni polohováni do inhibičních poloh.

Rehabilitační canisterapie

Canisterapie je metoda, při níž se využívá kontaktu pejska s klientem. V naší škole využíváme pravidelných hodin k celostnímu rozvoji osobnosti dítěte.

 • Je zdrojem nových podnětů, které vedou k rozumovému rozvoji dětí, učí správným návykům chování ke psům i zvířatům obecně.
 • Rozvíjí komunikaci i vyjadřovací schopnosti, vede k rozšiřování slovní zásoby, umožňuje nácvik komunikace s cizími osobami (psovodky).
 • Usnadňuje kontakt s obtížně komunikujícími dětmi.
 • Canisterapie má nesporný vliv na citový rozvoj dítěte, vede rovněž k pohybovému rozvoji dětí.
 • Přináší pozitivní dotekovou stimulaci, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku.
 • Motivuje k pohybu, rozvíjí koordinaci pohybu a orientaci v prostoru.

Pes je obrovským motivačním faktorem pro fyzickou aktivitu žáků. U nepohyblivých dětí využíváme pejsků k polohování, při kterém dochází k uvolnění spasmů, snižuje se třes svalstva, uvolňují se křeče.

Rehabilitační canisterapie na naší škole probíhá 1x týdně, za dětmi přicházejí 3 – 4 psovodky se svými pejsky z canisterapeutického sdružení Tlapka. 

Struktura hodiny canisterapie

Po přivítání s pejsky má hodina 3 základní části:

 1. Rozumová a smyslová výchova, kdy děti:
  • poznávají barvu psa, obojku, vodítka
  • počítají pejsky, nožičky, čumáčky, uši ocásky
  • pojmenují a ukáží jednotlivé části těla na pejskovi i na sobě, na psovodce apod.
  • zjišťují, který pes je větší – menší
  • poznávají pejska na fotografii – přiřadí jej správné psovodce
 2. Pohybová část, zahrnuje:
  • rozcvičku – pejsci předcvičují, děti napodobují
  • překážkovou dráhu – koordinace pohybů, využití nářadí (švédská bedna, lavička, kuželky, různé překážky)
  • házení aportu
  • procvičování povelů – ke mně, přines, sedni, lehni
  • hry – vláček, zlatá brána, hry s míči v kruhu
 3. Relaxační část, procvičování jemné motoriky:
  • zklidnění na koberci
  • česání pejsků
  • zapínání a rozepínání obojků
  • hledání drobných předmětů v srsti

Chirofonetika

Metoda vycházející s valdorfské pedagogiky. Využívá spojení tahu rukou na zádech nebo nohou dítěte a vokalizace. Podporuje rozvoj řeči. Tuto metodu vyvinul Alfred Baur.

Velmi důležitá je spolupráce s rodiči. Chirofonetické ošetřování provádí logopedka pod supervizí předsedkyně chirofonetické asociace Mgr. Evy Mílkové. Při jejích pravidelných konzultačních návštěvách je vždy přítomna také matka ošetřovaného dítěte.

Míčkování

Míčková facilitace neboli míčkování je fyzioterapeutická metoda, díky které se dají odstranit různé zdravotní problémy u dětí. Jedná se o jednoduchou metodu prováděnou speciálními molitanovými míčky o různých velikostech.

Hlavní zásady techniky:

 • míček vedeme vždy pod mírným tlakem, aby se před ním tvořila kožní řasa,
 • míčkem pohybujeme pomalu a plynule, rychlostí asi 1 cm za sekundu,
 • každý tah opakujeme 3x.

Tento způsob nijak nezasahuje do organismu dítěte a probíhá naprosto přirozeně. Pomáhá především astmatickým dětem při zvládání jejich nemoci. Je vhodný i na uvolnění svalů zad, hrudníku, při vadném držení těla, k zlepšení spasticity u dětí s dětskou mozkovou obrnou apod.

U dětí je míčkování velmi oblíbené a berou je spíše jako hru. Vyspělejší žáci zvládají samomíčkování vlastního těla.

Fyzioterapie

K tradici naší školy patří pracoviště fyzioterapie v rámci nadstandardní péče. V současnosti je zajišťováno na pracovišti Koperníkova externí zaměstnankyní. Rehabilitační pracovnice vykonává tuto službu denně. Na základě indikace lékaře vypracovává individuální plán léčebné rehabilitace, uskutečňuje a hodnotí jej.

U žáků v ambulantní péči, dětí z internátu a MŠ speciální provádí léčebnou rehabilitaci na úseku léčebné tělesné výchovy a fyzikální terapie, kineziologický rozbor, speciální techniky a procedury fyzikální terapie včetně specializovaných rehabilitačních technik.

Dbá o harmonický rozvoj každého dítěte s cílem dosáhnout maxima jeho duševních i tělesných možností – vždy s přihlédnutím a respektem k jeho individualitě. Svou odborností se podílí na komplexní zdravotní, rehabilitační, výchovné a sociální péči o děti v každodenní spolupráci s celým týmem.

Snoezelen

Žáci naší školy mohou využívat dvě multisenzorické místnosti. Jednu v budově na Koperníkově ulici a druhou na ulici Františky Skaunicové. Koncept snoezelen je metoda, která přispívá k uvolnění a relaxaci, respektuje potřeby, rytmus a volbu dětí s různým druhem postižení a kombinovanými vadami.

Název snoezelen je složen ze dvou slov „snuffelen“ (cítit) a „doezelen“ (odpočívat). Principem je vytvoření bezpečného a stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Tato metoda podporuje vnímání, rozvíjí představivost, navozuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci, rozvíjí motorické dovednosti, poznávání a emocionalitu.

Pobyt v snoezelenu pomáhá odstraňovat strach, vyvolává pocit jistoty, současně také aktivuje a přináší nové podněty a zkušenosti.
Vybavení multisenzorické místnosti tvoří:

 • vodní lůžko
 • solná lampa
 • plazmová lampa
 • vodní sloupec
 • space projektor
 • masážní pomůcky
 • polohovací pomůcky
 • tibetská mísa
 • pomůcky pro zrakovou a hmatovou stimulaci
 • kuličkový vak
 • barevná hudba
 • barevné osvětlení