O nás

V Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole ELPIS poskytujeme výchovu a vzdělávání, rehabilitaci a poradenství dětem a žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra (PAS) ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky. Žáci mají poté možnost po vykonání přijímacích zkoušek pokračovat v praktické škole jednoleté.

naše motto: Pohodová škola pro žáky, pedagogy a rodiče.

Pro žáky vytváříme psychicky příjemné klima bez stresů, ve kterém se víc naučí. Pro pedagogy pohodové prostředí spočívá v tom, že mohou uplatňovat a zkoušet nové způsoby práce, volit nové metody. Pro rodiče pohodová škola znamená duševní pohodu, že je o jejich děti dobře postaráno.

Fungujeme už od roku 1995

Rukama nám prošlo velké množství dětí a žáků s postižením

Pracoviště

Škola má dvě pracoviště v Brně.

Do tříd je zařazeno maximálně 6 – 7 žáků, kterým se věnují 1 – 2 učitelky a 1 – 2 asistenti pedagoga.

Žáci školy jsou pod dohledem školního psychologa, pravidelně s nimi pracuje logopedka. Pravidelnou péči tělesně postižených dětí na internátě zajišťuje externí rehabilitační pracovnice.

Díky spolufinancování z prostředků EU se nám podařilo výrazně zvýšit kvalifikaci pracovníků školy v netradičních formách a metodách vzdělávání postižených žáků.
Alternativní metody práce (bazální stimulace, strukturované učení, speciální logopedie, specifické terapie – arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie), které si pedagogové v rámci projektů osvojili, zapracovali do školního vzdělávacího programu a implementují všechny poznatky a dovednosti do výchovně vzdělávací práce.

Co chceme a kam směřujeme

 • Být školou bezpečnou, pohodovou, radostnou s rodinnou atmosférou, do které budou chtít žáci i učitelé chodit rádi.
 • Být školou otevřenou novým trendům.
 • Být školou tvořivou.
 • Klást důraz na důvěru žáků, rodičů či zákonných zástupců.
 • Rozvíjet individuální možnosti žáků a individualitu osobnosti žáka.
 • Propojovat vědomosti s dovednostmi a návyky.
 • Rozvíjet praktické dovednosti, tak aby je žáci byli schopni využívat.
 • Podporovat rozvoj komunikačních dovedností, včetně alternativní komunikace.
 • Podporovat utváření dobrých vztahů žák – pedagog.
 • Utvářet zdravé sebevědomí.
 • Podporovat samostatnost, tvořivost a realizaci vlastních nápadů žáků.
 • Rozvíjet sebeobsluhu a soběstačnost žáka.
 • Klást důraz na smyslové vnímání světa kolem.
 • Rozvíjet přirozený pohyb a aplikovat speciální metody.
 • Rozvíjet komplexně psychickou, fyzickou a sociální oblast.
 • Všestranně podporovat aktivity a činnosti vedoucí k socializaci žáka.
 • Spolupracovat s družinou, internátem, rodiči (zákonnými zástupci).

Speciální terapie

 • vojtova reflexní terapie
 • bobath koncept
 • míčková facilitace
 • speciální cvičení vycházející z jógy
 • měkké a mobilizační techniky
 • metody ORF stimulace
 • stimulace, bazální stimulace
 • chirofonetika

Naše aktivity

 • pohybové hry ve vodě
 • rehabilitační canisterapie
 • ergoterapie (keramická a textilní dílna)
 • různé akce výchovných skupin (karneval, olympiáda, diskotéky,…)
 • individuální logopedie
 • individuální rehabilitace
 • školní akademie
 • smyslová výchova v solné jeskyni
 • VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém
 • Snoezelen – multisenzorické místnosti

Struktura školy

Internát

Mimobrněnské děti mají možnost ubytování na internátě (pondělí-pátek). Internát na Koperníkově ulici má kapacitu 20 lůžek.

Školní družina

Děti s denní docházkou mohou navštěvovat školní družinu.

Školní kuchyně

Škola má vlastní školní kuchyni, která zajišťuje celodenní stravu.