Přijímací řízení pro 1. ročník praktické školy jednoleté

1. kolo přijímacího řízení – termíny přijímacího řízení: 26.4.2021 a 27.4.2021

Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna třída praktické školy jednoleté

Obor vzdělávání: Praktická škola jednoletá, kód oboru 78-62-C/01

Forma vzdělávání: denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 4 žáci

Podávání přihlášek a termín přijetí přihlášek

Přihlášky je nutné doručit řediteli školy na ředitelství Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Elpis Brno, příspěvková organizace, Koperníkova 803/2, Brno do 1. března 2021

Povinné součásti přihlášky

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání
 • kladné doporučení školského poradenského zařízení s konstatováním konkrétního postižení uchazeče a návrhem konkrétních podpůrných opatření ve smyslu § 20 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
 • doložení splnění povinné školní docházky

Součástí přijímání ke studiu v praktické škole jednoleté bude i přijímací řízení.

1. kolo přijímacího řízení

Termín konání přijímacího řízení: 26.4.2021 a 27.4.2021

Uchazeči budou v zákonných lhůtách obesláni s konkrétní pozvánkou

Podmínky pro přijetí:

 • Včasná a řádná přihláška (včetně všech vyžadovaných příloh) uchazeče
 • Splněná povinná školní docházka
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání
 • Kladné doporučení školského poradenského zařízení s konstatováním konkrétního postižení uchazeče a návrhem konkrétních podpůrných opatření ve smyslu § 20 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Úspěšné absolvování přijímací zkoušky ve formě přijímacího pohovoru před tříčlennou komisí v těchto oblastech:

Kritéria pro přijetí:

 • Sebeobslužné dovednosti – 8 bodů
 • Komunikační schopnosti – 8 bodů
 • Poznatky o společnosti – 8 bodů
 • Čtenářské dovednosti a písemný projev – 3 body
 • Matematické dovednosti – 2 body
 • Průměrný prospěch uchazeče (Průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky do průměru 3,0 – posuzuje se pro každé pololetí zvláště) – 1 bod (pro získání bodu musí být podmínka splněna u všech pololetí)

Pro přijetí do 1. ročníku praktické školy jednoleté je třeba v rámci přijímací zkoušky získat minimálně 10 bodů. O přidělení konkrétního počtu bodů rozhoduje přijímací komise.

Do studia budou přijímání ti uchazeči, kteří splní podmínky ke studiu a přijímacího řízení a získají nejvyšší počet bodů v rámci přijímací zkoušky, a to až do vyčerpání počtu přijímaných uchazečů.

Mgr. Pavlína Pohlová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne : 15.1.2021

Sejmuto dne:

Současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, v souladu s ust. § 26 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění

Zveřejněno dne : 15.1.2021

Zveřejnění ukončeno dne: 4.3.2021