Projekty ESF

Cíle projektu

Cílem našeho projektu je systém dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblastech nových metod ve speciálním školství. Chceme se zaměřit na všechny oblasti, se kterými jsme se v posledních letech setkali a kde jsme zjistili, že bychom mohli dát našim dětem a žákům více. 
Poznatky a dovednosti, které v rámci projektu získají pracovníci školy, budou dále v rámci své práce využívat.

Projekt se snaží svým pojetím účinně řešit specifické problémy při vzdělávání a komplexní péči o děti a žáky s těžkým kombinovaným postižením a autismem. Prostředkem řešení je uplatnění nových forem výuky a alternativních vzdělávacích metod pomocí odborného vzdělávání všech pracovníků školy.

Vzdělávání bude realizováno formou jednorázových nebo dlouhodobých kurzů, jejichž obsahová náplň vychází z potřeb pracovníků a potřeb školy. Na jejich realizaci se budou podílet odborně vyškolení externí lektoři. Vědomosti a dovednosti získané v rámci projektu budou bezprostředně aplikovány přímo do výuky a výchovy.

Hlavní cíle spatřujeme v:

 • pracovník školy – odborník, který zná nové formy a metody práce s těžce postiženými žáky, umí je použít a předat dalším osobám
 • udržitelnost vysoce kvalifikovaných pedagogických a nepedagogických pracovníků, z toho plynoucí zaměstnanost
 • zajištění žákům nejvyšší možnou sociální integraci a plnohodnotný život
Investice do rozvoje vzdělávání - logo Evropské unie, logo ESF, logo MŠMT, logo OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblasti projektu

Projekt je rozdělen do několika oblastí.

Pedagogičtí pracovníci

 1. Polohování
 2. Autismus
 3. Logopedie
 4. Specifické terapie
 5. Týmová spolupráce, zážitková pedagogika 
 6. Manažerská školení 

Nepedagogičtí pracovníci

 1. Vnitřní kontrola v praxi
 2. Spisová a archivní služba
 3. Platové předpisy ve školství
 4. Moderní trendy ve školním stravování

Pedagogové se postupně vzdělávali v oblastech:

Autismus 

 • Autismus I.,II. – celkem absolvovalo 28 pedagogů
 • Zvládání problémového chování – 26 pedagogů
 • Základy komunikace s vizuální podporou – 7 pedagogů

Specifické terapie 

 • Arteterapie – Výtvarná dílna – 17 pedagogů
 • Ergoterapie – Průřez základy keramiky – 12 pedagogů
 • Muzikoterapie – Pohádky trochu jinak – 15 pedagogů
 • Léčebný a zdravotní tělocvik – Využití malých a velkých míčů – 17 pedagogů
 • Balanční cvičení – 14 pedagogů

Polohování

 • Bazální stimulace I., II. – 24 pedagogů
 • Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením – 20 pedagogů

Logopedie

Všechny tři naše logopedické pracovnice se postupně zúčastnily těchto kurzů:

 • Možnosti rozvoje řeči
 • Jazyk a řeč v RVP
 • Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností

Manažerská školení

Vedoucí pracovníci školy se vzdělávali v těchto kurzech:

 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • Manažerská kvalita – profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství
 • Motivace a hodnocení zaměstnanců

Závěr

Celkově se 18 různých školení a seminářů zúčastnilo přes 200 pedagogických pracovníků. V naší škole pracuje 41 pedagogů, tzn. že každý absolvoval alespoň 5 oblastí.

Nepedagogičtí pracovníci absolvovali 8 druhů školení z oblastí změn v legislativě, novelizace zákonů, počítačové gramotnosti a moderních trendů ve stravování. Celkově se školení účastnilo 10 pracovníků.

Obsahová stránka projektu byla velmi přínosná pro celé naše zařízení a vysoce kladně hodnocena pracovníky školy.

Nyní je naším cílem všechny poznatky a dovednosti implementovat do další výchovně vzdělávací práce. Pro aplikaci bazální stimulace jsme vytvořili komplexní pracoviště.

Celkové náklady projektu činily: 1 187 611 Kč

Z toho z dotace ESF: 1 009 470 Kč

Z rozpočtu ČR: 178 141 Kč