Povinně zveřejňované informace

dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Název

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis vznikla 1. 4. 1995 jako právní subjekt, jehož zřizovatelem se stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

21. 6. 2001 změnila škola zřizovatele, kterým se stal Jihomoravský kraj.

Předmětem činnosti organizace je vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem v souladu s platnými právními předpisy.
Organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, školní družiny, internátu, školní jídelny a školní výdejny. Škola má dvě pracoviště – Koperníkova 803/2 a Fr. Skaunicové 66/17. Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka školy (v případě nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu zástupkyně ředitelky). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s ust. § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Řízení a vedení školy:

Státní správu a samosprávu vůči škole realizuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, který je zřizovatelem školy. Ředitelka jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých škola může vstupovat.

Organizační složky školy:

 • Mateřská škola, Koperníkova 803/2, 615 00 Brno
 • Základní škola, Koperníkova 803/2, 615 00 Brno
 • Základní škola, Fr. Skaunicové 66/17, 615 00 Brno
 • Praktická škola, Koperníkova 803/2, 615 00 Brno
 • Internát, Fr. Skaunicové 66/17, 615 00 Brno
 • Školní jídelna při ZŠ ELPIS, Koperníkova 803/2, 615 00 Brno

Organizační schéma školy (PDF)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Kontakty – sídlo organizace

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kontakty – pracoviště

4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí: 9.00 – 11.00 hod
 • Středa: 9.00 – 11.00 hod

V jiném čase jen po předchozí telefonické domluvě.

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.skolaelpis.cz/

4.6 Adresa podatelny

Kontakty – pracoviště

4.7 Elektronická adresa podatelny

elpis@skolaelpis.cz

4.8 Datová schránka

3hrxkgj

5. Případné platby lze poukázat

 • Hotovostně: v podkladně školy na adrese Koperníkova 803/2, Brno (po předchozí dohodě)
 • Bezhotovostně: číslo účtu školy: 211227408/0600. Další pokyny k platbě (variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol) jsou přidělovány zvlášť pro každou jednotlivou platbu.

6. IČO

62160095

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ289-62160095

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Zřizovací listina je zveřejněná na stránkách školy v sekci Dokumenty – základní dokumenty.
 • Jmenovací dekret ředitelky školy je dostupný v kanceláři ředitelky školy, kdykoliv po telefonické domluvě.
 • Školní vzdělávací programy k dispozici kdykoliv po telefonické domluvě. Ve zkrácené verzi jsou zveřejněny na stránkách školy v sekci Dokumenty.
 • Výroční zprávy za jednotlivé roky zveřejněny na stránkách školy v sekci Dokumenty – Výroční zprávy.

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok jsou k dispozici v aplikaci Monitor, kterou spravuje Ministerstvo financí.

9. Žádosti o informace

Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě podání žádosti. Při vyřizování žádostí se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřená osoba sdělit pouze údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Žádost může být podána ústně nebo písemně (adresy a e-maily viz výše), a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí informace, lze podat odvolání k odboru školství krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Žádosti o informace jsou vyřizovány ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy. Pracovníci pověření poskytováním informací jsou ředitelka školy, zástupkyně ředitelky.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, stížnosti, oznámení, návrhy a podněty či jiné dožádání mohou být podány písemně, ústně nebo v elektronické podobě, a to na kontaktní údaje (viz výše – doporučujeme adresovat k rukám hospodářky školy). Stejně lze obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Ústní stížnosti, pokud nebudou vyřízeny ihned na místě, budou zapsány a dále chápány jako písemné.

Pracovníci pověření vyřizováním stížností, podnětů a oznámení jsou ředitelka školy a zástupkyně ředitelky.

Ve vztahu k žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím platí, že žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která povinný subjekt žádá o informaci vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Žádost o poskytnutí informace se podává způsobem stanoveným výše. Z písemné žádosti musí být zřejmé:

 • kterému povinnému subjektu je určena;
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.;
 • adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa).

V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:

 • u fyzické osoby:
  • jméno, příjmení,
  • datum narození,
  • adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
 • u právnické osoby:
  • název,
  • identifikační číslo,
  • adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

Interní předpisy jsou dostupné na webové stránce Dokumenty.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Škola je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace.

Pořízení černobílých kopií na kopírovacím stroji nebo tisk z počítače: 

 • 1 list jednostranný A4: 2,- Kč 
 • 1 list oboustranný A4: 4,- Kč 
 • 1 list jednostranný A3: 5,- Kč 
 • 1 list oboustranný A3: 10,- Kč 

Pořízení barevných kopií na kopírovacím stroji nebo tisk z počítače: 

 • 1 list jednostranný A4: 13,- Kč 
 • 1 list oboustranný A4: 25,- Kč 
 • 1 list jednostranný A3: 25,- Kč 
 • 1 list oboustranný A3: 47,- Kč 

Náklady na opatření technických nosičů dat

 • 1 ks CD podle pořizovací ceny
 • 1 ks DVD podle pořizovací ceny
 • 1 ks USB flashdisk podle pořizovací ceny
 • Jiný technický nosič dat podle pořizovací ceny

Zaslání informace poštou

sazby dle sazebníku České pošty 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování

např. hledání v archivu, výpisy z rozsáhlých spisů apod.

 • Za první započatou hodinu: 100,- Kč
 • Za každých dalších i započatých 15 minut: 30,- Kč

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy na adrese sídla školy v hotovosti. Žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku, nebo na bankovní účet povinného subjektu výše uvedený. 

Jiné náklady:

 • Vydání opisu vysvědčení: 150,- Kč 
 • Zaslání listiny poštou (včetně např. dobírkovného): sazby dle sazebníku České pošty 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Doposud nebylo předmětem přezkumu ze strany nadřízeného orgánu.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Škola nemá vzor licenční smlouvy.

13.2 Výhradní licence

Výhradní licence povinný subjekt neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18 odst. 2) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je výroční zpráva součástí výroční zprávy školy.

Mgr. Pavlína Pohlová
ředitelka školy