ZŠ speciální

Žáci jsou zařazeni do všech ročníků základní školy speciální podle dosaženého stupně vývoje dítěte a počtu let plnění školní docházky.
V září 2010 jsme zahájili vzdělávání žáků dle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ELPIS, který vychází z obecných cílů a klíčových kompetencí Rámcově vzdělávacího programu pro Základní školu speciální, z koncepce i vnitřní analýzy školy a v neposlední řadě i z požadavků rodičů. Na tvorbě programu se podíleli všichni pedagogové (více viz. Dokumenty školy).
Specializované třídy – vzdělávání žáků s kombinovaným postižením a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. Výuka probíhá podle individuálních potřeb dětí.
V každé třídě pracuje učitelka (s vysokoškolským vzděláním obor speciální pedagogika) a asistentka. S některými žáky dochází jejich osobní asistentky. Individuálně se dětem věnuje logopedka a rehabilitační pracovnice na internátním pracovišti. K dispozici je relaxační místnost s vodním lůžkem, ergoterapeutická dílna, cvičebna, venkovní hřiště, cyklodráha a velká zahrada s dřevěnými průlezkami. Celý areál školy je bezbariérový.