Směrnice o školním stravování

1. Předmět úpravy

Ustanovení této směrnice upravuje školní stravování.

Směrnice upravuje školní stravování v souladu se zněním:

  • zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění
  • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Agenda stravovacího provozu je zajišťována pomocí PC za využití programového vybavení VIS Plzeň. Zajišťuje vedoucí školní jídelny. Postupuje a řídí se platnými předpisy a směrnicemi organizace

(Doplňková činnost, Provozní řád školní jídelny Koperníkova, Provozní řád školní jídelny – výdejny Skaunicova, Provozní řád školní kuchyně, Sanitační řád školní kuchyně Koperníkova, Sanitační řád školní kuchyně Skaunicova, Stravování zaměstnanců školy).

2. Přihlášení ke školnímu stravování

Přihlášení ke stravování vyřizuje zákonný zástupce dítěte, žáka, studenta (dále jen strávník) prostřednictvím formuláře „Přihláška ke stravování“.

Ukončení školního stravování v průběhu školního roku musí zákonný zástupce neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.

Evidenci všech strávníků včetně úhrad, vyúčtování apod. zajišťuje vedoucí školní jídelny.

3. Úhrada za školní stravování

Stravné se platí předem zálohově, vždy měsíc dopředu. Platbu lze provést  převodem na účet školní kuchyně 235074645/0600 dle přiděleného VS ( variabilní symbol )  popřípadě hotově u vedoucí stravování.

Pokladní hodiny: Pondělí 8:00-15:00hod.

Přeplatky se vyrovnávají v následujícím měsíci. Pokud stravné není uhrazeno do konce daného měsíce, nemá strávník možnost odebrat oběd.

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin podle věku, kterého v daném školním roce (1.9. – 31.8) dosáhnou.

Stravování

  7 – 10 let 11 – 14 let 15 a více let
Koperníkova – oběd 28,- 32,- 34,-
Přesnídávka + oběd 41,- 44,- 47,-
Přesnídávka + oběd + svačina 51,- 55,- 59,-
Celodenní – internát 78,- 84,- 90,-
Skaunicova – oběd 28,- 32,- 34,-
Mateřská škola (bez rozdílu věku) přesnídávka – 9,- oběd – 20,- svačina – 8,-
Zaměstnanci školy oběd – 35,- večeře – 25,-  

Součástí platby stravného je platba za pitný režim. Zajištění pitného režimu, přesnídávek a svačin je v doplňkové činnosti školy.

DOPORUČENÁ MĚSÍČNÍ ZÁLOHA ZA STRAVNÉ
INT1 /7-10 LET…………1600,-
INT2 /11-14 LET………..1700,-
INT3 /15+ LET……..…..1800,-
MŠ 3-7 LET …………..….800,-
ZŠ1 /7-10 LET….……….1000,-
ZŠ2 /11-14 LET….……..1100,-
ZŠ3 /15+ LET…………..1200,-

4. Odhlášení stravy

Dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování má strávník nárok na stravu v době výuky ve škole. V případě onemocnění si neodhlášený strávník může první den nemoci stravu vyzvednout. Každý strávník je vždy od prvního dne v měsíci nahlášen na celý měsíc, pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna pro strávníka jídlo připravuje, bude strávník platit nejen náklady na potraviny – stravné, ale i režijní náklady hrazené zřizovatelem.

Strava se odhlašuje den předem do 12 hod .

Pracoviště Koperníkova,  tel 545245630, Pracoviště Skaunicova, tel  545576422

budete přepojeni nebo SMS na číslo +420 725 787 307 ve tvaru jméno, datum odhlášení

5. Označování alergenů

U jídelního lístku je vyvěšen seznam sledovaných alergenů, kde jsou jednotlivé skupiny alergenů označeny čísly. V jídelním lístku jsou jednotlivé skupiny alergenů uvedeny u jednotlivých pokrmů.

6. Závěrečné ustanovení

Tato směrnice o školním stravování

byla vyhlášena a je platná ode dne 1.9.2020

nabývá účinnosti 1.9.2020

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Daniela Hauke.