Projekty ESF

Je třeba reagovat na měnící se podmínky ve výzkumu, vývoji a ve společnosti, z toho plynoucí změny ve struktuře postižení dětí. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy jsou denně konfrontováni s těmito změnami a musejí na ně adekvátně reagovat. Vzdělání, které získali studiem speciální pedagogiky, nezahrnuje nové poznatky. Aby každý byl dostatečně uplatnitelný a konkurenceschopný, musí si znalosti a dovednosti po celý život pravidelně doplňovat.
Cílem našeho projektu je systém dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblastech nových metod ve speciálním školství.
Chceme se zaměřit na všechny oblasti, se kterými jsme se v posledních letech setkali a kde jsme zjistili, že bychom mohli dát našim dětem a žákům více. 
Poznatky a dovednosti, které v rámci projektu získají pracovníci školy, budou dále v rámci své práce využívat. 

Projekt se snaží svým pojetím účinně řešit specifické problémy při vzdělávání a komplexní péči o děti a žáky s těžkým kombinovaným postižením a autismem. Prostředkem řešení je uplatnění nových forem výuky a alternativních vzdělávacích metod pomocí odborného vzdělávání všech pracovníků školy. Vzdělávání bude realizováno formou jednorázových nebo dlouhodobých kurzů, jejichž obsahová náplň vychází z potřeb pracovníků a potřeb školy. Na jejich realizaci se budou podílet odborně vyškolení externí lektoři. Vědomosti a dovednosti získané v rámci projektu budou bezprostředně aplikovány přímo do výuky a výchovy.
Hlavní cíle spatřujeme v:
– pracovník školy – odborník, který zná nové formy a metody práce s těžce postiženými žáky, umí je použít a předat dalším osobám
– udržitelnost vysoce kvalifikovaných pedagogických a nepedagogických pracovníků, z toho plynoucí zaměstnanost
– zajištění žákům nejvyšší možnou sociální integraci a plnohodnotný život

Projekt je rozdělen do několika oblastí.
A/ Pedagogičtí pracovníci
1. Polohování
2. Autismus
3. Logopedie
4. Specifické terapie
5. Týmová spolupráce, zážitková pedagogika 
6. Manažerská školení 

B/ Nepedagogičtí pracovníci
1. Vnitřní kontrola v praxi
Spisová a archivní služba
Platové předpisy ve školství
Moderní trendy ve školním stravování

Pedagogové se postupně vzdělávali v oblastech:

Autismus 
Autismus I.,II. – celkem absolvovalo 28 pedagogů
Zvládání problémového chování – 26 pedagogů
Základy komunikace s vizuální podporou – 7 pedagogů

Specifické terapie 
– Arteterapie – Výtvarná dílna – 17 pedagogů
– Ergoterapie – Průřez základy keramiky – 12 pedagogů
– Muzikoterapie – Pohádky trochu jinak – 15 pedagogů
– Léčebný a zdravotní tělocvik – Využití malých a velkých míčů – 17 pedagogů
– Balanční cvičení – 14 pedagogů

Polohování
– Bazální stimulace I., II. – 24 pedagogů
– Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením – 20 pedagogů

Logopedie
Všechny tři naše logopedické pracovnice se postupně zúčastnily těchto kurzů :
– Možnosti rozvoje řeči
– Jazyk a řeč v RVP
– Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností

Manažerská školení
Vedoucí pracovníci školy se vzdělávali v těchto kurzech
– Studium pro ředitele škol a školských zařízení
– Manažerská kvalita – profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství
– Motivace a hodnocení zaměstnanců

Celkově se 18ti různých školení a seminářů zúčastnilo přes 200 pedagogických pracovníků. V naší škole pracuje 41 pedagogů, tzn. že každý absolvoval alespoň 5 oblastí.
Nepedagogičtí pracovníci absolvovali 8 druhů školení z oblastí změn v legislativě, novelizace zákonů, počítačové gramotnosti a moderních trendů ve stravování. Celkově se školení účastnilo 10 pracovníků.
Obsahová stránka projektu byla velmi přínosná pro celé naše zařízení a vysoce kladně hodnocena pracovníky školy.
Nyní je naším cílem všechny poznatky a dovednosti implementovat do další výchovně vzdělávací práce. Pro aplikaci bazální stimulace jsme vytvořili komplexní pracoviště.
Celkové náklady projektu činily 1 187 611 Kč, z toho 1 009 470Kč z dotace ESF a 178 141 Kč z rozpočtu ČR.